Regulamin

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

§1
Zamówienia

1. Kontrahent może dokonać zamówienia poprzez wysłanie zamówienia na adres e-mail
przedstawiciela firmy SNT Polska lub osobiście.
2. SNT Polska zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień do momentu uregulowania
przez Kontrahenta wymagalnych zobowiązań.

§2
Termin realizacji

1. Realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co należy
rozumieć przeszkody o nadzwyczajnym charakterze, które nie były do przewidzenia w momencie
złożenia zamówienia i którym nie mógł zapobiec.
2. SNT Polska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień spowodowane przez
działania lub zaniechania dostawców.

§3
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie należne SNT Polska jest ustalane każdorazowo w oparciu o rodzaj i zakres
złożonego zamówienia.
2. W przypadku opóźnienia w terminie płatności, SNT Polska zastrzega sobie prawo naliczenia
maksymalnych odsetek za opóźnienie lub maksymalnych odsetek za opóźnienie w transakcjach
handlowych liczonych od dnia wymagalności do dnia zapłaty.
3. W przypadku opóźnienia w terminie płatności, Kontrahent zostanie obciążony wszelkimi kosztami
windykacyjnymi, w tym kosztami związanymi z wynagrodzeniem należnym firmie windykacyjnej lub
kancelarii prawnej.
4. SNT Polska zastrzega sobie prawo własności zamówienia do czasu uiszczenia wynagrodzenia w
pełnej wysokości.

§4
Dostawa

1. Zamawiający może odebrać zamówienie osobiście z placówki SNT Polska po uprzednim
potwierdzeniu terminu i godziny odbioru.
2. Zamówienie może zostać dostarczone przez SNT Polska lub za pośrednictwem przewoźnika na
adres wskazany przez Kontrahenta.
3. Koszty dostawy i odbioru zamówienia pokrywa Kontrahent.
4. Jeżeli Kontrahent zwleka z wyborem sposobu odbioru zamówienia lub odmawia jego przyjęcia, SNT
Polska ma prawo do oddania zamówienia w przechowanie na koszt i ryzyko Kontrahenta. Powyższe
uprawnienie nie wyłącza prawa SNT Polska żądania zapłaty wynagrodzenia należnego za zamówienie.
5. SNT Polska może dokonywać wydawania i dostawy towaru partiami. W takim przypadku SNT Polska
może wystawiać fakturę VAT oddzielnie dla każdej partii.
6. SNT Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie dostawy, w szczególności za
zaginięcie lub uszkodzenie zamówienia.
7. SNT Polska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu zamówienia, które nastąpiło
z winy przewoźnika.
8. Z dniem odbioru i wydania zamówienia, na Kontrahenta przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia oraz
wszelkie obowiązki związane z jego posiadaniem.

§5
Znakowanie towaru

1. Kontrahent może zlecić SNT Polska usługę znakowania towaru za pośrednictwem wiadomości e-mail.
2. Kontrahent zobowiązany jest dostarczyć plik z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr. , pdf., z
podaniem kolorów według wzornika Pantone. Tekst w plikach należy zamienić na krzywe.
Dostarczenie pliku z grafiką w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi
opłatami związanymi z pracą grafika nad adaptacją grafiki.
3. Kontrahent dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu
kolorem w skali Pantone, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia,
w zakresie +/- 1-2 odcienie (w zależności od podłoża i techniki znakowania).
4. SNT Polska potwierdza przyjęcie do realizacji usługi znakowania towaru w formie dokumentowej (m.
in. za pośrednictwem wiadomości e-mail).
5. Termin realizacji usługi określa SNT Polska po uprzedniej akceptacji wizualizacji przez Kontrahenta.
6. W przypadku rezygnacji z usługi, Kontrahent zwróci SNT Polska wszelkie koszty związane z
rozpoczęciem realizacji zlecenia.
7. W trakcie znakowania towaru lub w związku z wadami ukrytymi towaru pewna ilość towaru może
ulec uszkodzeniu. SNT Polska ma prawo dostarczyć 5% więcej lub mniej zamówionych przez
Kontrahenta produktów z nadrukiem oraz uwzględnić to na fakturze. Jakiekolwiek koszty powstałe z tego
tytułu pokrywa Kontrahent. Kontrahent potwierdza że rozumie i akceptuje możliwość zaistnienia
powyższej sytuacji. SNT Polska zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty
wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.

§6
Reklamacja

1. W przypadku widocznej szkody na opakowaniu zawierającym zamówienie, Kontrahent jest
zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej adnotacji na liście przewozowym w obecności dostawcy lub
sporządzenia protokołu uszkodzeń podpisanego przez dostawcę.
2. Po odbiorze zamówienia, Kontrahent zobowiązany jest zbadać stan oraz zgodność zamówienia.
Wszelkie niezgodności i wady Kontrahent może zgłosić w terminie 3 dni od dnia odbioru zamówienia.
Niezgłoszenie niezgodności i wad poczytuje się za uznanie zgodności zamówienia z umową.
3. Niezgodności i wady zamówienia należy zgłosić przed dokonaniem zmian w przedmiocie
zamówienia. Zamówienie po przetworzeniu nie podlega reklamacji.
4. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest przesłanie informacji na adres mailowy przedstawiciela firmy SNT Polska.
5. Reklamacje nie będą uwzględnione jeśli szkody powstały wskutek nieprawidłowego użytkowania lub
używania niezgodnie z przeznaczeniem.
6. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Kontrahenta do
reklamowania całego zamówienia.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, SNT Polska naprawi lub wymieni reklamowane zamówienie
na nowe. Sposób rozpatrzenia reklamacji należy do SNT Polska.
8. Po odsprzedaniu towaru przez Zamawiającego kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za wady
towaru przenosi się na zamawiającego
9. Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje należy składać w
formie pisemnej drogą elektroniczna w ciągu 7 dni po dostawie. Reklamacji nie podlega towar
przetworzony.

§7
Rezygnacja z zamówienia

1. Zwrot zamówienia wymaga każdorazowej zgody SNT Polska wyrażonej w formie dokumentowej (za
pośrednictwem wiadomości e-mail). W przypadku zwrotu towaru zatwierdzonego uprzednio przez SNT
Polska, Kontrahent będzie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 25% wartości netto zwracanego
zamówienia. Produkty zdobione nie podlegają zwrotowi.
2. Zwrot następuje na koszt i ryzyko Kontrahenta.
3. SNT Polska wskaże termin i miejsce, gdzie Kontrahent ma dostarczyć zwracane zamówienie.
Wskazanie terminu i miejsca nastąpi w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail).
4. Kontrahent może złożyć zapytanie o możliwość zwrotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia odbioru
zamówienia, jeśli zamówienie i opakowanie są nienaruszone, nieużywane i nie zostały poddane
modyfikacjom w tym wszelkim zdobieniom.
5. W przypadku gdy Kontrahent rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć
wszelkie koszty poniesione przez SNT Polska w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

§8
Zgodność zamówienia

1. Zamówienie może różnić się od ustaleń dotyczących jego właściwości, w szczególności ustaleń
dotyczących wagi, rozmiaru, liczby, ilości, koloru, stężenia, składu, gęstości.
2. Dopuszczalna ilość różnic, o których mowa w ust. 1, wynosi 3% względem całego zamówienia.
3. Próbki i modele przedstawiane przez SNT Polska mają jedynie przykładowy charakter. Nie jest
dopuszczalne opieranie roszczeń na podstawie ilustracji i sformułowań zawartych w katalogach i innych
materiałach reklamowych/promocyjnych SNT Polska.

§9
Gwarancja

1. W ramach gwarancji SNT Polska zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w zamówieniu w
terminie możliwie najszybszym od dnia otrzymania zawiadomienia o istnieniu wady.
2. Zawiadomienie o istnieniu wady Kontrahent składa w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia
wykrycia wady.
3. Brak zawiadomienia o istnieniu wady we wskazanym wyżej terminie powoduje utratę roszczeń
wynikających z gwarancji.
4. Wybór sposobu usunięcia wady (naprawa, wymiana wadliwego elementu) będzie przysługiwał SNT
Polska.
5. Gwarancja nie obejmuje wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

§10
Prawa autorskie

1. Kontrahent przekazuje SNT Polska materiały, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe
i osobiste oraz prawa ochronne wynikające z prawa własności przemysłowej.
2. SNT Polska nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich
praw wskazanych w ust. 1. W takim przypadku Kontrahent zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń
osób trzecich skierowanych do SNT Polska.

§11
Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWW podlegają prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z OWW będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na
siedzibę SNT Polska.

Regulamin - PAN NADRUK - nadruki na tekstyliach oraz produkcja odzieży